Játékszabályzat

Nyerj wellness hétvégét a Humen Shoppal!

Játék időtartama: 2020. november 20. - december 6.

JÁTÉK MENETE:

A nyereményjátékban minden, a Nyereményjáték szabályzatban foglaltaknak megfelelő vásárló részt vesz, aki a játék időtartama, azaz 2020. november 20. és december 6. között legalább 10.000 Ft értékben* vásárol a Humen Shopban.

A nyereményjáték végén az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

  • 1 db Jean Paul Gaultier "Le Male" Pride 125 ml EDT parfüm
  • 1 db Jean Paul Gaultier "Le Male" Le Parfum 125 ml EDP parfüm
  • 1 db voucher, amely kétszemélyes wellness hétvégét foglal magában félpanziós ellátással a Hotel Sopron **** szállodában, superior szobában. A nyeremény 2021. szeptember 25-ig felhasználható.

*A vásárlás értéke a szállítási és egyéb kezelési költségek nélkül.

További részletek az alábbi Nyereményjáték szabályzatban.

NYERMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Humen Media Hungary Kft. (1093 Budapest, Bakáts utca 2/B, IV/4.) által üzemeltetett www.humen.shop (Humen Shop) weboldalon megjelenő "Nyerj wellness hétvégét a Humen Shoppal!” nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékok szervezője és lebonyolítója a Humen Media Hungary Kft. (a továbbiakban: Szervező).

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött személy, akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és a nyereményt felajánló cég munkavállalói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása, időtartama, nyeremények

A Játék részleteinek leírása, annak tartamának megjelölése, az aktuális nyeremény, valamint a sorsolás időpontja a "Játék menete" leírásban található.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen nyereményre jogosult Játékos. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

3. Részvétel a Játékban

A Játékban és a nyereménysorsoláson kizárólag azok a Játékosok vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt egy vásárlás alkalmával legalább 10.000 Ft értékben vásárolnap a Humen Shopban.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a vásárlás időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit. Egy Játékos többszöri vásárlással a nyerési esélyeit növeli, amennyiben az egyes vásárlások végösszege meghaladja a Szabályzatban feltüntetett értékhatárt.

5. Sorsolás

A Játékosok közül a nyertes kisorsolása a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A sorsolások helyszíne a Humen Media Hungary Kft. székhelyén történik: 1093 Budapest, Bakáts utca 2/B, IV/4.

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét nem veszi át, a nyeremény a Szervező, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

6. Nyertesek értesítése, a nyeremények kézbesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen értesítjük a sorsolást követő 3 munkanapon belül. A nyertesnek az értesítés kiküldését követően 14 nap áll rendelkezésre a jelentkezésre a nyereményért, megadva a postázási nevét és címét. Amennyiben ez nem történik meg az értesítést követő 14 napon belül, a nyereményt a későbbiekben nem tartjuk fenn részére.

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak (név, lakcím) hiánytalan és pontos megadása. A nyereményeket kizárólag Magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Szervező a nyereményt egy alkalommal postázza.

Szervező a nyertesek személyét a www.humen.shop/jatekszabalyzat weboldalon a sorsolást követő 3 munkanapon belül közzéteszi 14 napig.

7. Felelősség kizárás

A Szervező kizárja a nyeremények minőségi hibáiért a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával kapcsolatos igényeit a nyereményt felajánlónál a nyereményekhez kapcsolódó szavatosság keretében érvényesítheti.

Az adatok hiányosságáért (név-, címelírás, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékban történő részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játékot megjelenítő weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

8. Egyéb

A Játékszabályzat folyamatosan elérhető a https://humen.shop weboldalon.

Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a shop@humenmedia.com e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék időtartamát vagy nyereményét.

Kelt: Budapest, 2020. november 19.

 

NYEREMÉNYJÁTÉK LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

2020. november 19.

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy Humen Media Hungary Kft. (székhelye: 1093 Budapest, Bakáts utca 2/B., IV/4., cégjegyzékszáma: 01-09-277019, adószáma: 25470046-2-43) ismertesse Önnel a nyereményjátékok lebonyolításával kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulaion (GDPR)) előírásainak és a hatályos Magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

A nyereményjáték lefolytatásának tekintetében a Humen Media Hungary Kft. adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő). Adatkezelő elérhetőségei: telefon: +36 70 234 5507, e-mail: shop@humenmedia.com.

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

1. Nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Adatkezelő rendszeresen nyereményjátékot szervez, amely keretében a Játék leírásban szereplő nyereményt nyerhet a Játékos.

A nyereményjáték lebonyolítása során Adatkezelő az Ön következő adatait használja fel:

  • a játékban való részvételhez szükséges, a Játékos által megadott alapadatok: név, e-mail,
  • nyerőkódok, amennyiben a Játék ezen alapul,
  • nyertes lakcím adata.

Adatait kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy a nyereményjátékot a Játékszabályzatban foglaltak szerint lebonyolítsuk és a nyereményt eljuttassuk az Ön számára.

 

Az adatkezelés az Önnel megkötött szerződésen (Nyereményjáték szabályzat elfogadása) alapul (az adatkezelés jogalapja), amely a GDPR 6. § (1) b) pontja alapján feljogosít minket a Játék lebonyolítására.

A Játékosok adatait a Játék lebonyolítása alatt tároljuk, azt követően kizárólag a nyertes adatait kezeljük. A nyertesek név és e-mail cím adatát a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8. év végéig őrizzük.

A kezelt adatokat saját informatikai rendszereinkben tároljuk, amelyekhez kizárólag a Játék lebonyolításával foglalkozó kollégáink férhetnek hozzá.

Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

Adatait szerződéses partnerünk, a UNAS Online Kft. (9400 Sopron, Kőszegi út 14. Adószám: 14114113-2-08 Cégjegyzék szám: 08-09-015594) (továbbiakban: Adatfeldolgozó) által biztosított szervereken tároljuk az Európai Unióban.

Adatkezelő szerverei az egyik legnagyobb ISO 27001 tanúsítvánnyal rendelkező internet és cloud szolgáltatónál vannak elhelyezve, akik georedundáns infrastruktúrával, párhuzamosan két fizikailag elkülönített szerverteremben működtetik a szolgáltatást állandó technikai és biztonsági felügyelet mellett. A szervereket tűzfallal védjük az illetéktelen behatolóktól. Az adatközpontjok biztonsági őrökkel védettek, a beléptetés csak megfelelő kártyás azonosítás után lehetséges. Az adatközpontok címei: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. és 1138 Budapest, Váci út 188.

Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján a shop@humenmedia.com email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján - a jogszabályban megjelölt keretek között -:

a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)

b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)

c) bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3))

c) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)

d) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, ha a jogszabályi feltételek teljesülnek (17. cikk),

e) bizonyos esetekben kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk),

f), kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);

g) tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők(21. cikk (2)-(3));

h) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ügyfelszolgalat@naih.hu)

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén - azonosítást követően - legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.